Adityahridayastotram In Text With Pdf . आदित्यहृदयम्

॥ आदित्यहृदयम् ॥

Loading PDF


  स्तोत्रपाठ
 ॐ अस्य श्रीआदित्यहृदयस्तोत्रमन्त्रस्य श्रीअगस्त्यऋषिः । अनुष्टुप्छन्दः । श्रीआदित्यहृदयभूतो भगवान् ब्रह्मा देवताः । ॐ बीजम् । रश्मिमतेरिति शक्तिः । ॐ तत्सवितुरित्यादिगायत्री कीलकम् । निरस्ताशेषविघ्नतया ब्रह्मविद्यासिद्धौ सर्वत्र जयसिद्धौ च विनियोगः । अथ ऋष्यादिन्यासः ॥ ॐ अगस्त्यऋषये नमः शिरसि । अनुष्टुप्छन्दसे नमः मुखे । आदित्यहदयभूतब्रह्मदेवतायै नमः। हृदि । ॐ बीजाय नमः गुह्ये । ॐ रश्मिमते शक्तये नमः पादयोः । ॐ तत्सवितुरित्यादिगायत्री कीलकाय नमः नाभौ । विनियोगाय नमः सर्वाङ्गे । इति ऋष्यादिन्यासः ॥ अथ करन्यासः ॥ ॐ रश्मिमते अङ्गुष्ठाभ्यां नमः । ॐ समुद्यते तर्जनीभ्यां नमः । ॐ देवासुरनमस्कृताय मध्यमाभ्यां नमः । ॐ विवस्वते अनामिकाभ्यां नमः । ॐ भास्कराय कनिष्ठिकाभ्यां नमः । ॐ भुवनेश्वराय करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः । इति करन्यासः ॥ अथ हृदयादिषडङ्ग न्यासः ॥ ॐ रश्मिमते हृदयाय नमः । ॐ समुद्यते शिरसे स्वाहा । ॐ देवासुरनमस्कृताय शिखायै वषट् । ॐ विवस्वते कवचाय हुम् । ॐ भास्कराय नेत्रत्रयाय वौषट् । ॐ भुवनेश्वराय अस्त्राय फट् । 
।। इति हृदयादिषडङ्ग न्यासः ॥ 
॥ अथ आदित्यहृदयम् ॥ 
ततो युद्धपरिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितम् । 
रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम् ॥ १॥
 दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतो रणम् । 
उपागम्याब्रवीद्राममगस्त्यो भगवानृषिः ॥ २॥
 राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनम् ।
 येन सर्वानरीन्वत्स समरे विजयिष्यसि ॥ ३॥ 
आदित्यहृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनम् । 
जयावहं जपेन्नित्यमक्षयं परमं शिवम् ॥ ४॥ 
सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनम् । 
चिन्ताशोकप्रशमनं आयुर्वर्धनमुत्तमम् ॥ ५॥ 
रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतम् । 
पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरम् ॥ ६॥ 
सर्वदेवात्मको ह्येष तेजस्वी रश्मिभावनः ।
 एष देवासुरगणाँल्लोकान् पाति गभस्तिभिः ॥ ७॥ 
एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः ।
 महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो ह्यपां पतिः ॥ ८॥ 
पितरो वसवः साध्या ह्यश्विनौ मरुतो मनुः । 
वायुर्वह्निः प्रजाप्राण ऋतुकर्ता प्रभाकरः ॥ ९॥ 
आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान् । 
सुवर्णसदृशो भानुर्हिरण्यरेता दिवाकरः ॥ १०॥ भानुर्विश्वरेता हरिदश्वः सहस्रार्चिः सप्तसप्तिर्मरीचिमान् । तिमिरोन्मथनः शम्भुस्त्वष्टा मार्ताण्ड अंशुमान् ॥ ११॥ 
मार्तण्ड हिरण्यगर्भः शिशिरस्तपनो भास्करो रविः । 
अग्निगर्भोऽदितेः पुत्रः शङ्खः शिशिरनाशनः ॥ १२॥ 
व्योमनाथस्तमोभेदी ऋग्यजुःसामपारगः । 
घनवृष्टिरपां मित्रो विन्ध्यवीथी प्लवङ्गमः ॥ १३॥ 
आतपी मण्डली मृत्युः पिङ्गलः सर्वतापनः । 
कविर्विश्वो महातेजाः रक्तः सर्वभवोद्भवः ॥ १४॥ 
नक्षत्रग्रहताराणामधिपो विश्वभावनः । 
तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्नमोऽस्तु ते ॥ १५॥ 
नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः । 
ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः ॥ १६॥ 
जयाय जयभद्राय हर्यश्वाय नमो नमः । 
नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः ॥ १७॥ 
नम उग्राय वीराय सारङ्गाय नमो नमः ।
 नमः पद्मप्रबोधाय मार्ताण्डाय नमो नमः ॥ १८॥मार्तण्डाय ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूर्यायादित्यवर्चसे । भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः ॥ १९॥ 
तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नायामितात्मने । 
कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः ॥ २०॥ 
तप्तचामीकराभाय वह्नये विश्वकर्मणे ।
 हरये विश्वकर्मणे नमस्तमोऽभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे ॥ २१॥
 नाशयत्येष वै भूतं तदेव सृजति प्रभुः । 
पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभिः ॥ २२॥ 
एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः । 
एष एवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणाम् ॥ २३॥ 
वेदाश्च क्रतवश्चैव क्रतूनां फलमेव च । 
यानि कृत्यानि लोकेषु सर्व एष रविः प्रभुः ॥ २४॥ 
॥ फल श्रुतिः ॥ 
एनमापत्सु कृच्छ्रेषु कान्तारेषु भयेषु च । 
कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन्नावसीदति राघव ॥ २५॥ 
पूजयस्वैनमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम् । 
एतत् त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि ॥ २६॥ 
अस्मिन्क्षणे महाबाहो रावणं त्वं वधिष्यसि ।
 एवमुक्त्वा तदाऽगस्त्यो जगाम च यथागतम् ॥ २७॥ 
एतच्छ्रुत्वा महातेजा नष्टशोकोऽभवत्तदा । 
धारयामास सुप्रीतो राघवः प्रयतात्मवान् ॥ २८॥ 
आदित्यं प्रेक्ष्य जप्त्वा तु परं हर्षमवाप्तवान् ।
 त्रिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान् ॥ २९॥ 
रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा युद्धाय समुपागमत् । 
सर्व यत्नेन महता वधे तस्य धृतोऽभवत् ॥ ३०॥ 
अथ रविरवदन्निरीक्ष्य रामं 
मुदितमनाः परमं प्रहृष्यमाणः ।
निशिचरपतिसङ्क्षयं विदित्वा 
सुरगणमध्यगतो वचस्त्वरेति ॥ ३१॥ 
इति आदित्यहृदयं मन्त्रम्