Sandhyopasan Vidhi Tarpan Evam Bali Vaishvadeva Vidhi ( संध्या उपासना विधि तर्पण एवं बलि वैश्वदेवविधि ) Gita Press Gorakhpur

Sandhyopasan Vidhi Tarpan Evam Bali Vaishvadeva Vidhi 
( संध्या उपासना विधि तर्पण एवं बलि वैश्वदेवविधि ) 
Gita Press Gorakhpur