Shiva Sahasranam Stotram (शिवसहस्रनामस्तोत्रम्) . PDF

“Shiva Sahasranam Stotram”

॥ श्री शिवसहस्रनामस्तोत्रम् लिङ्गपुराणान्तर्गतम् ॥

 ॥ अथ लिङ्गपुराणान्तर्गत-श्रीशिवसहस्रनामस्तोत्रमन्त्रैः अभिषेकः॥