Pancha suktam Pancha sookta Pancha Sukta (पञ्च सूक्त)Bhadra Suktam (swasti bachanam).Purusha suktam (shuklayajurved)

Panchasuktam 

पञ्च सूक्त

Download Panchasooktam

 पञ्च सूक्तम्

1.Bhadra Suktam (swasti bachanam)


2.Purusha suktam (shuklayajurved). 

Purusha suktam (Krishna yajurved). 

3.Narayananuvakah.

4.Vishnu suktam. 

5.Sri suktam. 

6.Bhusuktam

 7.Nilasuktam

9.Shanti panchakam. 

9.Narayanopanishad. 

10.Taittiriyopanishad (shikshavalli, Brahmavalli).

©File ©image
Source archive.com